Det å delta i en selvhjelpsgruppe i LINK Trondheim handler om å håndtere situasjonen du står i, gjennom å bli mer oppmerksom på hva du føler og opplever her og nå.

For å få utbytte av å delta i en selvhjelpsgruppe viser erfaring gjennom mange år at tydelige rammer og prinsipper er nødvendig.

Gruppestørrelse

Erfaring viser at 5- 8 deltakere gir det beste resultatet og sikrer stabilitet i gruppa.

Kvinner- menn

Hvis det er mulig, sikres dynamikken i gruppene best ved at begge kjønn er representert, både på grunn av ulike erfaringer og innfallsvinkler.

Alder

Deltakernes alder varierer fra gruppe til gruppe, men den nedre aldersgrensen er 18 år.

Lederløse grupper

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse.

Faste og jevnlige møter

Selvhjelpsarbeid er prosessarbeid. Går det for lang tid mellom møtene, blir prosessene vanskelig å følge. Den enkelte gruppe må selv finne frem til frekvens som på best mulig måte sikrer både prosess og stabilitet i gruppa. Mange grupper møtes ca. én gang i uka.

Tid og varighet

To timer er anbefalt lengde for et gruppemøte. Dette gir tid nok for alle og skaper forutsigbarhet for når møtet skal avsluttes. Gruppene varer ikke en tidsbestemt periode, og deltakerne deltar så lenge de føler et behov.

 Lukkede grupper

Gruppene er lukkede. Det kommer ikke nye deltakere inn uten at gruppa i felleskap har bestemt det.

Taushetsplikt

Deltakerne har taushetsplikt og skriver under på dette på første møte.

 

Det er gratis å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.